Palautejärjestelmä

Miksi antaa palautetta?

 

Korkeakoulu ja opetus eivät voi kehittyä, jos kukaan ei arvioi toimintaa. Opiskelijana olet asiantuntija siitä, mikä edistää ja mikä hidastaa opiskelujasi.

 

Opetus kaipaa jatkuvasti muutoksia, mutta oikeita muutoksia on vaikea tehdä, jos toimintaa ei arvioida yhdessä kaikkien osallistujien kanssa. Opiskelijana sinulla on omakohtaisia kokemuksia siitä, mikä meidän korkeakoulussamme toimii ja mikä ei toimi. Antamalla palautetta annat korkeakoululle mahdollisuuden kehittää toimintaansa.

 

Myös opintojaksopalautteen antaminen on tärkeää, vaikka itse oletkin kyseisen opintojakson jo käynyt läpi. Opintojakson kehittäminen auttaa tulevia opiskelijoita saamaan parempaa opetusta. Opintojaksopalautteen perusteella myös opintojakson opettaja voi saada uusia vinkkejä työhönsä ja sitä kautta kehittää myös tulevia toteutuksia.

 

 

Mistä antaa palautetta?

 

Palautetta tulisi antaa kaikesta, mitä korkeakoulu voi kehittää niin, että toiminta olisi opiskelijoille ja opettajille antoisampaa. Korkeakoulu ei voi vaikuttaa kaikkiin asioihin, mutta näidenkin ongelmakohtien esille tuominen antaa ymmärrystä siitä, missä opiskelun ongelmakohdat ovat. Palaute voi liittyä johonkin tiettyyn opintojaksoon tai kaikenlaisiin käytännön järjestelyihin, kuten lukujärjestyksiin tai kiinteistöjen kunnossapitoon.

 

 

Miten antaa palautetta?

 

Palautetta antaessa on tärkeää pitää mielessä, että sanojasi on aina vastaanottamassa toinen ihminen. Palaute kannattaa muotoilla siten, että siinä tuodaan esille ongelma ja sen aiheuttamat vaikutukset, sekä mahdollinen ratkaisu tilanteeseen. Mahdollisten ongelmien esille tuomisen ohella on tärkeää mainita myös aiheeseen liittyvät positiiviset puolet, näin varmistetaan hyvien asioiden säilyminen. Erityisesti henkilöihin liittyvän palautteen muotoa kannattaa harkita ja ilmaista kehittämisen kohteet mahdollisimman korrektisti.

 

 

Missä antaa palautetta?

 

Hämeen ammattikorkeakoulussa on monta kanavaa, joiden kautta palautetta voi antaa. Helpoin tapa on opettajan tai henkilökunnan kanssa keskustelu. Muita kanavia ovat palautteenantojärjestelmän kanavat, joihin lukeutuu mm. opintojaksopalaute, joka kerätään jokaisen opintojakson päätteeksi, koulutusohjelmapalaute, joka kerätään vähintään kerran lukukaudessa, sekä rehtorin kuulemiskierros kerran vuodessa. Lisäksi opiskelijoilta kerätään palautetta erilaisten kyselyiden muodossa pitkin opintoja. Palautetta voi myös antaa jatkuvasti opiskelijakunnalle.

 

Palautejärjestelmän osat

 

Opintojaksopalaute:

Opettajat keräävät palautetta opintojakson toimivuudesta ja sisällöstä opintojaksojen päätteeksi. Tämä palaute voidaan kerätä esimerkiksi yhteisessä palautetilaisuudessa opintojakson lopussa tai muulla sovitulla tavalla.

 

Koulutusohjelmakohtaiset palautetilaisuudet:

Koulutusohjelmapalautetta kerätään vaihtelevasti koulutusohjelmien käytäntöjen mukaisesti, kuitenkin vähintään kerran lukukaudessa. Koulutusohjelmapalautetilaisuudessa ovat mukana yleensä koulutusvastaava, opiskelijajärjestön edustaja sekä aloitusryhmien edustajat. Ryhmien edustajat ovat ennen tapaamista keränneet luokalta palautetta, jonka kertovat eteenpäin palautetilaisuudessa.

 

Rehtorin kuulemistilaisuus:

Rehtori ja vararehtorit kiertävät vuosittain syksyllä jokaisen kampuksen tai KT-keskuksen tavaten opiskelijoiden edustajia. Tilaisuudessa on mukana myös opiskelijakunnan edustaja. Tilaisuudessa opiskelijoiden edustajilla on mahdollisuus antaa aloitusryhmästään aiemmin keräämäänsä palautetta suoraan rehtoreille, ja rehtoreilla on mahdollisuus vastata palautteeseen välittömästi.

 

Lisäksi:

Opiskelijan kehityskeskustelu, KV-vaihdon palaute, opinnäytetyöpalaute, harjoittelupalaute, FUAS-hyvinvointikysely, FUAS-koulutuksen laatupalaute, 1-vuotissijoittumiseuranta, OPALA-kysely.

 

 

 

Korkeakoulun velvollisuudet:

Korkeakoululla on velvollisuus mahdollistaa opiskelijoille palautteenanto. Lisäksi korkeakoululla on velvollisuus käsitellä annettu palaute ja tiedottaa opiskelijoita siitä, millaisiin toimenpiteisiin palaute on johtanut sekä perustella, jos jotakin asiaa ei voida muuttaa.

 

Opiskelijakunnan velvollisuudet:

Opiskelijakunta auttaa korkeakoulua palautteen keruussa; kerää ja vastaanottaa palautetta opiskelijoilta, tiedottaa opiskelijoita palautteenannon mahdollisuuksista ja seuraa palautteiden käsittelyä ja jatkotoimenpiteitä.

 

Opiskelijaedustajan velvollisuudet:

Kerätä palautetta omalta aloitusryhmältä ennen palautetilaisuutta. Kertoa palautetilaisuudessa kuulemistaan vastauksista omalle ryhmälleen.

 

Opiskelijan velvollisuudet:

Antaa palautetta kohtaamistaan kehityskohteista rakentavasti.