Edustajiston syyskokous / The Council of Representatives autumn meeting

13.11.2017